Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Diëtistenpraktijk EetVitaal

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.

Klant: Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers

Diensten: alle werkzaamheden in welke vorm dan ook die door de diëtist voor of ten behoeve van een klant verricht.

Arts: De huisarts of specialist door wie de klant naar de diëtist is verwezen.

 1. De klant of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen na aanmelding (persoonlijk, telefonisch of per mail).
 2. De klant kan met verwijzing van een arts in behandeling komen. Ook zonder verwijzing van een arts is behandeling mogelijk. Hiertoe wordt het eerste gesprek een aantal vragen gesteld om te bepalen of er een indicatie voor behandeling is. Indien dit het geval is wordt meteen een behandelplan gemaakt.
 3. Uw arts wordt op de hoogte gesteld van uw behandelplan.
 4. Indien de klant via de basisverzekering of aanvullend is verzekerd voor dieetadvies declareert de diëtist de behandeling bij de zorgverzekeraar. Indien er geen vergoeding voor dieetadvies mogelijk is via de verzekering van de klant worden de kosten direct contant voldaan aan de diëtist aan het einde van het consult. De klant ontvangt een factuur hiervoor waarop aangemeld staat dat deze voldaan is.
 5. De klant is zelf verantwoordelijk om na te gaan of hij/zij is verzekerd voor dieetadvies.
 6. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten. Het tarief voor niet-verzekerde zorg is € 21,25 per kwartier. Deze tijd bestaat uit de tijd die de klant in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe klantgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan klantgebonden werkzaamheden waarbij de klant niet aanwezig is (indirect klantgebonden tijd).
 7. De klant verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
 8. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de klant verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 9. Indien de klant een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor de afspraak annuleert, wordt het voorgenomen consult bij die klant in rekening gebracht tegen het geldende tarief.
 10. De klant kan te allen tijde de behandeling beëindigen, mits diëtist 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 11. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de klant tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 12. Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. EetVitaal sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging door de klant van de door de diëtist verstrekte adviezen tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van de diëtist.
 13. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, Postbus 19207, 3501 DE Utrecht (klachtenloketparamedici.nl).
 14. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. EetVitaal handelt conform deze wet.
 15. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtist.

Betalingsvoorwaarden Diëtistenpraktijk EetVitaal

 1. De door de diëtist aan een klant of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie, dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de rekening te worden voldaan.
 2. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de klant in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De klant is met ingang van de dag waarop hij/ zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de klant in gebreke blijft aan zijn/ haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de klant ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn/ haar verplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien de klant in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/ haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).
 5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen klant verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.